2 Replies to “dawite mekonen oromo talk show new episode 2017”

  1. 1. Qarriffaan ilkaan foon ykn ammoo nyaata jabaataa ittiin cuffachuuf nu gargaarudha. Ikaan kun ilkaan duree fi ilkaan mangaagaa gidduutti argama. Ilkaan dheerinaanis yeroo baay’ee mangaagaa caaluu fi qara qabudha(akka naannoo shawaatti)

    2. obdii jechuun lafa midhaan ykn oomisha walitti qabame irratti sukkuumanidha. iddoon kun gasoo(qottoo doomaa) dhaan margi irraa soqamee bishaaniin erga dhidhiitamee booda faltii looniitiin lolla’amee qulqulqullaa’uun midhaan irratti dha’uuf mijeeffamudha.

    3. Tabaroo jechuun mirga ykn ammoo eeyyama walii galaa haalaan hin daangeffamnedha. Fakkeenyaaf ani mirga lubbuun jiraachuu qaba. kan jedhu keessatti jechi “mirga” jedhu kun “tabaroo” waliin tokkodha.

    4. Surrii jechuun sammuu ykn waan akka baaduu buqqee mataa keenyaa keessatti argamamudha. surriin golawwan sammuu mara of keessatti qabata.

    Galatoomaa Daawwiteefaa!

Comments are closed.